کمپانی FG با گستره وسیعی از محصولات با کاربرد های متنوعگیج های فشار روغنی
گیج های فشار خشک
درجه فشار و دما
درجه وکیوم
درجه دیجیتال
درجه میلی بار
ترنسمیتر
ترمومتر

FG Proudact s

general purpose gauge
liquid filled gauge
electrical contacted gauge
pressure transmitter
combined temperature and pressure gauge
thermometer
differential pressure gauge
vacuum gauge

زبان فارسی

Contact Us

Central Office

Add:# 706,7th floor, Aftab shargh Bldg, South Ferdousi Ave., Tehran,Iran

TeL : +9821 - 33916604

Fax : +9821 - 33115411