high tech - vane pump - VQ

high tech - vane pump - VQ

SKU : high_tech_-_vane_pump_-_VQ

vane pump - VQ

این سری از پمپ ها مطابق استاندارد eaton Vickers ارائه می گردد.سیستم 13 پره‌ای نوسانات کمی در جریان به وجود می‌آورد که سطح صدای این سری از پمپ‌ها را به dB 62 رسانده است .سری V با فشار کاری 175 بار مناسب برای کاربران صنعتی و سری VQ با فشارکاری 210 بار مخصوص کاربران راهسازی می باشد.                                     

 

دانلود

File name: نام نمایشی فایل

1075 434

 

زبان فارسی

Contact Us

Office

Add: No.1173 , Next to the Ghoran cultural center , Ghazvin Ave  , Tehran , Iran

TeL : +9821 - 55784295-8

TeL : +9821 - 33916604

Site Partners